Blog: Nowe responsywne menu

Opublikowano: 22.09.2023 - tagi: Blog Menu Responsywność

Wrzuciłem nowe responsywne menu (wg mnie lepsze):

Podgląd nowego responsywnego menu

React Testing Library: Jak zasymulować wybór opcji z listy?

Opublikowano: 21.09.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Komponent Formularz Kontrolka Lista

Lista jednego wyboru

Do pracy z listami biblioteka user-event udostępnia dwie funkcje: selectOptions i deselectOptions.

W tym wpisie do testów posłużę się takim przykładem:

import {useState} from "react";

const mealMap = {
  1: "Kebab",
  2: "Salad",
  3: "Soup"
}
export function MyComponent({mealId}) {
  const [meal, setMeal] = useState(mealId);

  const onListChange = e => {
    setMeal(e.target.value);
  }

  return (
    <>
      { meal &&
        <div>
          Here we go! Your meal: {mealMap[meal]}
        </div>
      }
      <div>
        <label htmlFor="meal">Choose your meal:</label>
        <select id="meal" onChange={onListChange}>
          <option value=""></option>
          <option value="1">A</option>
          <option value="2">B</option>
          <option value="3">C</option>
        </select>
      </div>
    </>
  )
}

Wybieranie opcji — selectOptions

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should display meal chosen by user', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />);
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, ['1'])

  // then
  expect(getByText('Here we go! Your meal: Kebab')).toBeInTheDocument();
});

Odznaczanie opcji

Jeśli masz listę jednego wyboru, to jak można przetestować odznaczanie opcji? Musisz zrobić dwie rzeczy.

Do swojej listy dodaj pustą opcję:

<option value=""></option>

Następnie za pomocą metody selectOptions przekaż pusty string.

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { queryByText, getByLabelText } = screen;

test('should deselect meal', async () => {
  // given
  render(<MyComponent mealId='3' />);
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, [''])

  // then
  expect(queryByText('Here we go! Your meal: Soup')).not.toBeInTheDocument();
});

Lista wielokrotnego wyboru

Za pomocą atrybutu multiple sprawisz, że użytkownik będzie mógł wybrać więcej niż jedną opcję.

Komponent:

export function MyComponent() {
  return (
    <>
      <label htmlFor="meal">Choose your meal:</label>
      <select id="meal" multiple>
        <option value="1">Kebab</option>
        <option value="2">Salad</option>
        <option value="3">Soup</option>
      </select>
    </>
  )
}

Zaznaczanie wielu opcji — selectOptions

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should choose many meals', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />)
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');

  // when
  await userEvent.selectOptions(select, ['2', '3'])

  // then
  expect(getByText('Salad').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Soup').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Kebab').selected).toBeFalsy();
});

Odznaczanie wielu opcji — deselectOptions

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

const { getByText, getByLabelText } = screen;

test('should deselect many meals', async () => {
  // given
  render(<MyComponent />)
  const select = getByLabelText('Choose your meal:');
  await userEvent.selectOptions(select, ['1', '2', '3']);

  // when
  await userEvent.deselectOptions(select, ['1', '3'])

  // then
  expect(getByText('Salad').selected).toBeTruthy();
  expect(getByText('Soup').selected).toBeFalsy();
  expect(getByText('Kebab').selected).toBeFalsy();
});

Swift: Struktury

Opublikowano: 14.09.2023 - tagi: Swift Struktura Dane

Struktury w Swift

Struktury pozwalają na organizację danych i dzięki temu łatwiejsze ich zarządzanie.

Składnia prezentuje się następująco:

struct SomeStruct {
	...
}

Żeby stworzyć strukturę, użyj słowa kluczowego struct, a następnie podajesz jej nazwę.

W ciele struktury określasz jej właściwości. Możesz też dodać do niej funkcje. W kontekście struktura funkcje nazywane są metodami.

struct Product {
	var name: String = ""
	var price: Float = 0.0
	
	func describe() {
		print("Product name: \(name) and price is: \(price)")
	}
}

Tworzenie instancji

Tworzenie instancji struktury wygląda tak:

var product = Product()

product.name = "Some product"
product.price = 9.99

product.describe() // Product name: Some product and price is: 9.99

Można też określić wartości struktury w momencie jej tworzenia:

var product = Product(name: "Some product", price: 9.99)

product.describe() // Product name: Some product and price is: 9.99

Uwaga: ważna jest kolejność parametrów. Jeśli pierwszą właściwością w strukturze jest: A, a potem B podczas tworzenia instancji struktury musisz podać wartości, w takiej kolejności.

Czyli w przypadku Product nie możesz napisać tak:

var product = Product(price: 9.99, name: "Some product") // błąd!

Możesz do tworzenia instancji struktury także użyć metody init:

struct Product {
	var name: String
	var price: Float
	
	init(name: String, price: Float) {
		self.name = name
		self.price = price
	}
	
	func describe() {
		print("Product name: \(name) and price is: \(price)")
	}
}

Dzięki tej metodzie sam możesz określić kolejność podawanych argumentów przy tworzeniu instancji struktury.

Metody

Jeśli potrzebujesz dodać do struktury metodę, która zmieni swój stan, nie możesz napisać tego w taki sposób:

struct Cart {
  var products: [Product] = []

  func addProduct(_ product: Product) {
    products.append(product)
  }
}

var product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

var cart = Cart()

cart.addProduct(product) // błąd!

Dlaczego? W Swift struktury są niezmienne ang.: immutable. Oznacza to, że z poziomu struktury nie możesz zmienić jej stanu. No nie do końca.

Wystarczy, że do danej metody dodasz słowo kluczowe mutating:

struct Cart {
  var products: [Product] = []

  mutating func addProduct(_ product: Product) {
    products.append(product)
  }
}

var product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

var cart = Cart()

cart.addProduct(product)

print(cart.products.count) // 1

Stałe struktury

Jeśli instancję struktury określisz za pomocą let:

let product = Product(name: "Some product", price: 19.99)

nie możesz napisać tak:

product.name = "Extra product" // błąd!

Za pomocą let mówisz Swift, że stan obiektu nie może się zmienić.


React Testing Library: Jak wyczyścić dane z kontrolki?

Opublikowano: 12.09.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Komponent Formularz Kontrolka

Usuwanie danych

Załóżmy, że testujesz przypadek: formularz jest wypełniony danymi i potrzebujesz przed sprawdzeniem testu, wyczyścić daną kontrolkę. Jak to zrobić?

Komponent:

import {useState} from "react";

export function MyComponent({ userName }: { userName: string}) {
  const [name, setName] = useState(userName);

  const onInputChange = e => {
    setName(e.target.value);
  }

  return (
    <>
      { name &&
        <div>
          Hello {name}! How are you?
        </div>
      }
      <div>
        <label htmlFor="name">Your name:</label>
        <input value={name} id="name" name="name" onChange={onInputChange} />
      </div>
    </>
  )
}

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

test('should edit user name', async () => {
  // given
  render(<MyComponent userName="Iwona" />);
  const input = getByDisplayValue('Iwona');
  await userEvent.clear(input);

  // when
  await userEvent.type(input, 'Adam');

  // then
  expect(getByText('Hello Adam! How are you?')).toBeInTheDocument();
});

Na starcie przekazywana jest wartość do komponentu, która jest przypisana jest do kontrolki.

Żeby wprowadzić nową wartość, musimy kontrolkę wyczyścić. Robi się to za pomocą metody: clear z biblioteki: user-event. Jeśli zakomentujesz tę linijkę wartość kontrolki po wywołaniu metody: type będzie: "IwonaAdam".


React: Material UI: Jak ustawić kontrolkę na pełną szerokość?

Opublikowano: 09.09.2023 - tagi: React UI Rozmiar Formularz Kontrolka

Kontrolka na full, jak?

Żeby ustawić daną kontrolką na pełną szerokość, wystarczy ustawić jej atrybut: fullWidth.

Przykład:

import TextField from '@mui/material/TextField';

<TextField fullWidth variant="outlined" />