SwiftUI: Jak sprawdzić stan aplikacji?

Opublikowano: 16.01.2024 - tagi: iOS SwiftUI Swift Stan Widok Aplikacja

Stan aplikacji w SwiftUI

Żeby sprawdzić, w jakim stanie jest aplikacja, wystarczy użyć zmiennej: scenePhase za pomocą @Environment

Przykład:

import SwiftUI

struct ContentView: View {
  @Environment(\.scenePhase) private var scenePhase
  
  var body: some View {
    VStack {
        Text("App State")
    }
    .onChange(of: scenePhase) {
      print("State: \(scenePhase)")
    }
  }
}

Za pomocą onChange nasłuchiwana jest wartość zmiennej scenePhase. Wystarczy w symulatorze zmienić stan aplikacji i podejrzeć zmianę na konsoli.