React Testing Library: Within

Opublikowano: 14.10.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Lista

Do czego służy within?

React Testing Library udostępnia funkcję o nazwie within, która pozwala na pisanie zapytań tylko w obrębie danego fragmentu z DOM.

Załóżmy, że mamy listę i każdy element listy składa się z innych elementów. Na przykład:

<ul>
	<li>
		<h2>Item 1</h2>
		<button type="button">Edit</button>
		<button type="button">Remove</button>
	</li>
	<li>
		<h2>Item 2</h2>
		<button type="button">Edit</button>
		<button type="button">Remove</button>
	</li>
</ul>

Teraz chcemy napisać test, który sprawdzi usuwanie elementu z listy. Jak pobrać referencję do przycisku: "Remove"? Można każdemu przycisku nadać unikalne id za pomocą data-testid.

Można też użyć funkcji within wystarczy, że przekażemy do niej pojedynczy element listy. Następnie za pomocą zapytania zdobyć referencję do przycisku.

Przykład

Poniżej znajduje się prosty kod TODO listy.

Komponent:

import {useState} from "react";

export function MyComponent() {
  const [tasks, setTasks] = useState(['Task 1', 'Task 2', 'Task 3']);
  const [task, setTask] = useState('');

  const onChangeTask = (e) => {
    setTask(e.target.value)
  };

  const onAddTask = (e) => {
    e.preventDefault();

    setTasks([task, ...tasks]);
    setTask('');
  }

  const onRemoveTask = (taskToRemove) => {
    setTasks(tasks.filter(currentTask => currentTask != taskToRemove))
  }

  return (
    <>
      <form onSubmit={onAddTask}>
        <label htmlFor="newTask">Task title:</label>
        <input type="text" id="newTask" value={task} onChange={onChangeTask} />
        <button>Add</button>
      </form>
      <ul>
        {
          tasks.map((task, index) => (
            <li key={index}>
              <span data-testid="name">{task}</span>
              <button type="button" onClick={() => onRemoveTask(task)}>Remove</button>
            </li>
          ))
        }
      </ul>
    </>
  )
}

I chcesz stestować usuwanie zadania (element listy).

Test:

import {render, screen, within} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

test('should remove task from list', async () => {
  // given
  const { getAllByRole, queryByText } = screen;
  render(<MyComponent />);
  const listItems = getAllByRole('listitem').map((item) => ({
    name: within(item).getByTestId('name').textContent,
    removeBtn: within(item).getByRole('button', { name: 'Remove' }),
  }));
  const removeTaskBtn = listItems.find((item) => item.name === 'Task 1').removeBtn;

  // when
  await userEvent.click(removeTaskBtn);

  // then
  expect(queryByText('Task 1')).not.toBeInTheDocument();
});

Najpierw iterujemy po wszystkich elementach listy za pomocą getAllByRole. Tworzona jest tablica, która zawiera nazwę elementu i referencję do przycisku do usuwania zadania.

Przy każdej iteracji korzystamy z funkcji within. Przekazywany jest do niej pojedynczy element listy. Dzięki temu możesz napisać zapytanie: Pobierz mi przycisk o nazwie "Remove". Nie ważne, że na liście znajduje się więcej niż jeden taki przycisk o tej samej nazwie!