React Testing Library: Jak wyczyścić dane z kontrolki?

Opublikowano: 12.09.2023 - tagi: JavaScript React Testowanie Test Komponent Formularz Kontrolka

Usuwanie danych

Załóżmy, że testujesz przypadek: formularz jest wypełniony danymi i potrzebujesz przed sprawdzeniem testu, wyczyścić daną kontrolkę. Jak to zrobić?

Komponent:

import {useState} from "react";

export function MyComponent({ userName }: { userName: string}) {
  const [name, setName] = useState(userName);

  const onInputChange = e => {
    setName(e.target.value);
  }

  return (
    <>
      { name &&
        <div>
          Hello {name}! How are you?
        </div>
      }
      <div>
        <label htmlFor="name">Your name:</label>
        <input value={name} id="name" name="name" onChange={onInputChange} />
      </div>
    </>
  )
}

Test:

import {render, screen} from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import {MyComponent} from "./MyComponent";

test('should edit user name', async () => {
  // given
  render(<MyComponent userName="Iwona" />);
  const input = getByDisplayValue('Iwona');
  await userEvent.clear(input);

  // when
  await userEvent.type(input, 'Adam');

  // then
  expect(getByText('Hello Adam! How are you?')).toBeInTheDocument();
});

Na starcie przekazywana jest wartość do komponentu, która jest przypisana jest do kontrolki.

Żeby wprowadzić nową wartość, musimy kontrolkę wyczyścić. Robi się to za pomocą metody: clear z biblioteki: user-event. Jeśli zakomentujesz tę linijkę wartość kontrolki po wywołaniu metody: type będzie: "IwonaAdam".